Privacybeleid en Algemene voorwaarden

Wie zijn wij

Ons website adres is: https://www.situveux.nl.

Privacybeleid van Musicalgroep Si Tu Veux!

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Musicalgroep Si Tu Veux (hierna: “Si Tu Veux!”) van haar leden, donateurs, bezoekers of andere geïnteresseerden verwerkt. Si Tu Veux! gebruikt persoonsgegevens om te functioneren als vereniging, binnen haar doelstellingen zoals omschreven in de statuten en om toneelvoorstellingen te kunnen opvoeren. Deze gegevens worden gebruikt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u lid wordt van Si Tu Veux!, een donatie doet, kaarten besteld of om een andere reden persoonsgegevens aan Si Tu Veux! verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacy beleid goed door te lezen.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Musicalgroep Si Tu Veux!, Bolivar 31 te Hoofddorp, KvK nr: 62660209
Het bestuur van Si Tu Veux! beheert de gegevens en is bereikbaar via info@situveux.nl of 06-26700465

2. Welke gegevens en voor welk doel verwerkt Si Tu Veux! uw gegevens
2.1
       In het kader van het lidmaatschap, de donatie, de kaartverkoop of andere contacten worden
             enkele van de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a)         Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht.
b)         Adresgegevens eventueel postadres.
c)         Telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s).
d)         Overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie.
e)         Beeldmateriaal (foto’s en video) van uitvoeringen en repetities.

2.2       Si Tu Veux! verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende          doeleinden:
a)         Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het    lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aankoop van entreebewijzen, voor de
             verstrekking van aangevraagde informatie of het afhandelen van verkregen informatie.
b)         Uw naam en bankrekeningnummer worden verwerkt om betalingen van
             lidmaatschapsgelden, donaties en bestellingen van entreebewijzen te realiseren.
c)         Beeldmateriaal wordt gebruikt voor promotie en reclamedoeleinden (eigen website, (social)
             media)
3. Bewaartermijnen
Si Tu Veux! verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Voor bezoekers, geïnteresseerden of donateurs worden de contactgegevens maximaal een half jaar bewaard. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Si Tu Veux! passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. De gegevens zijn deels op papier aanwezig en deels als bestand, de bestanden zijn opgeslagen op de privé computers van de bestuursleden die de betreffende functies vervullen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1     Via het bestuur van Si Tu Veux! kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Si Tu Veux! zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2     Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens met het bestuur contact opnemen.
5.3     Indien u klachten heeft over de wijze waarop Si Tu Veux! uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan het bestuur info@situveux.nl
5.5     Persoonsgegevens worden nooit ter beschikking gesteld aan personen of organisaties buiten de vereniging.
5.6     Door wie te raadplegen en gebruiken:
De gegevens zijn te raadplegen door die personen binnen de vereniging die een functie hebben in het functioneren van de vereniging en de kaartverkoop. Als dat niet een bestuurslid is, is een bestuurslid verantwoordelijk voor de betreffende functionaris. Zo heeft iemand de taak de kaartverkoop te regelen en dus toegang tot de daarvoor relevante gegevens; deze functionaris valt onder verantwoordelijkheid van de secretaris.
5.7     Als iemand persoonsgegeven in handen heeft die daartoe niet gerechtigd is, dat kan variëren van een geprinte leden- of bezoekerslijst tot een fout ontvangen email, moet deze datalek worden gemeld bij het bestuur. Deze zal nagaan wat er is gelekt, wat de consequenties voor de personen kunnen zijn, welke maatregelen kunnen worden genomen om het te herstellen en/of voortaan te voorkomen en of het moet worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Financiële gegevens
Het overzicht van de financiële gegevens, in- en uitgaven wordt 7 jaar bewaard.
De onderliggende gegevens worden bewaard voor het uitschrijven en onderbouwen van rekeningen zolang nodig en worden daarna vernietigd.

7. Wijzigingen
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.

Vastgesteld door het bestuur van vereniging Musicalgroep Si Tu Veux!, d.d. 25 mei 2018.